Thông báo số 1: Thông cáo báo chí Cuộc thi Robothon 2023 hạng mục Leanbot