Thông báo số 2: Cập nhật về Cuộc thi Robothon 2023 hạng mục Leanbot